na INLIS000000000000956 20200915123104 0010-0920000253 ta 200915 0 ind 979-341-151-1 345.62 345.62 MUD p Mudjiyono, Aloysius penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan / brigjen pol.(P) Drs. Aloysius mudjiyono, S.H., M.Hum.; mahmud kusuma, S.H., M.H. Pertama; Yogyakarta; : penerbit pustaka yustisia;, 2014; xii + 256 hlm : ilus ; 13,5 x 20 cm hukum tindak pidana kusuma, mahmud 0011444 0011444 0011444